''2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler''

Konu:''Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler''

3 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları (Satışların Maliyeti Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu) düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.

8 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri yeterli bulunmuştur.

10 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca aktif toplam ve net satışlara ilişkin parasal hadler ayrıca belirlenmezse, bir önceki yıl için geçerli olan parasal hadlerin yine bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacağı açıklanmıştır.

2001 yılında uygulanan kâr dağıtım tablosu düzenleme zorunluluğuna ilişkin parasal hadler 19.12.2000 tarih ve 24265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ halen yürürlükte olup, 2020 yılında uygulanacak parasal hadlerin tebliğin 3. maddesi hükmü gereği 2019 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranında (% 22,58) artırılarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Buna göre ek mali tablolar düzenlenmesi ve beyannamelere kâr dağıtım tablosu eklenmesi zorunluluğuna ilişkin parasal hadler aşağıdaki gibidir:

Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunluluğuna İlişkin Parasal Hadler :

2019 yılı aktif toplamı : 25.370.800 veya

2019 yılı net satışları toplamı : 56.379.100 TL’nı

aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Buna göre, 2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya 2019 yılı net satışlar toplamı 56.379.100 TL’nı aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kâr dağıtım tablosunu doldurmaları zorunludur.

VUK 353/6 maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, Tekdüzen Hesap Planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2020 yılı için 8.500 TL özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.

Diğer taraftan vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde VUK 352/II-7 maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilebilecektir.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.