"Korona Virüs Salgınından Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı"

Konu:"Korona Virüs Salgınından Ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı"

24.03.2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği’nde, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu tebliğle belirlenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere bu düzenlemeler Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tedbirler arasında açıklanmış olup, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında 19.03.2020 ve 24.03.2020 tarihlerinde yayınlanan duyurular hakkında 2020/86 ve 2020/98 sayılı sirkülerlerimiz ile bilgilendirme yapılmıştı.

1. Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilecek Mükellefler

Tabloda belirtilen mükelleflerin 01.04.2020 – 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi tebliğ ile uygun bulunmuştur.

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler

Mücbir Sebep Hali Kabul Edilecek Tarih Aralığı

01.04.2020 - 30.06.2020

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler

Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler

Mücbir Sebep Hali Kabul Edilecek Tarih Aralığı

01.04.2020 - 30.06.2020

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

Mücbir Sebep Hali Kabul Edilecek Tarih Aralığı

01.04.2020 - 30.06.2020

Tabloda yer verilen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu tablodaki sektörler arasında bulunmuyor olsa da, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Tebliğde bu işleme dair usul ve esaslara yer verilmediğinden, mükellefler ispat ve teşvik edici evraklar ile bağlı oldukları vergi dairelerine başvuru yapma zorunlulukları olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Genel hükümler kapsamında, ispat ve teşvik edici evraklar ile bağlı olunan vergi dairesine yazı ile başvurulmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

2. Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri,

E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri ve Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

2.1. Muhtasar ve KDV Beyannamelerinde Süre Uzatımı

Yukarıda 1. maddede yer verilen mükelleflerin;

• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi – MPHB - dahil) ile KDV beyannamelerinin verilme sürelerinin 27.07.2020 günü sonuna kadar

• Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin ise altışar ay uzatılmak suretiyle aşağıdaki gibi tespit edilmesi uygun bulunmuştur.

Nisan ayında verilmesi gereken Muhtasar (MPHB dahil) ve KDV Beyannameleri

Normal Beyan Tarihi

27.04.2020

Uzatılan Beyan Tarihi

27.07.2020

Vergilerin Ödeneceği Normal Süre

27.04.2020

Uzatılan Vergi Ödeme Süresi

27.10.2020

Mayıs ayında verilmesi gereken Muhtasar (MPHB dahil) ve KDV Beyannameleri

Normal Beyan Tarihi

27.05.2020

Uzatılan Beyan Tarihi

27.07.2020

Vergilerin Ödeneceği Normal Süre

27.05.2020

Uzatılan Vergi Ödeme Süresi

27.11.2020

Haziran ayında verilmesi gereken Muhtasar (MPHB dahil) ve KDV Beyannameleri

Normal Beyan Tarihi

26.06.2020

Uzatılan Beyan Tarihi

27.07.2020

Vergilerin Ödeneceği Normal Süre

26.06.2020

Uzatılan Vergi Ödeme Süresi

28.12.2020

KDV beyannameleri açısından bir sınırlama yapılmadığından, tüm KDV beyannameleri kapsam dahilinde olacaktır. Üçer aylık dönemler halinde verilen ve belirlenen tarihlerde verilecek beyannameler için de süre uzatımı geçerli olacaktır.

Bilindiği üzere, yeni bir süre uzatımı olmaz ise, pilot ile olarak belirlenen iller dışında Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) uygulamasının yürürlük tarihi son olarak 01.03.2020 olarak belirlendiğinden, Ocak ve Şubat ayılarına ait Muhtasar Beyanname ve SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin hali hazırda olduğu gibi ilgili kurumlara ayrı ayrı beyan edilmesi uygulamasına devam edilmiştir.

Mart ayına ait olup Nisan ayı içinde verilecek beyan ve bildirimlerin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak verilmesi gerekecektir. Genel tebliğ ile yapılan düzenlemelere MPHB şeklinde verilecek beyanlar da dahildir.

2.2. Form Ba-Bs Bildirimleri ve E-defter Beratlarını Yüklenmesinde Süre Uzatımı

Yukarıda 1. maddede yer verilen mükelleflerin;

• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süreleri ile

• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüklenmesi gereken E-Defter Beratlarının yüklenme sürelerinin 27.07.2020 tarihine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Normal bildirim / yükleme süresi Uzatılan Süre

Nisan ayında verilmesi gereken Ba-Bs Formları 30.04.2020 27.07.2020

Nisan ayında yüklenmesi gereken E-Defter Beratları 30.04.2020 27.07.2020

Mayıs ayında verilmesi gereken Ba-Bs Formları 01.06.2020 27.07.2020

Mayıs ayında yüklenmesi gereken E-Defter Beratları 01.06.2020 27.07.2020

Haziran ayında verilmesi gereken Ba-Bs Formları 30.06.2020 27.07.2020

Haziran ayında yüklenmesi gereken E-Defter Beratları 30.06.2020 27.07.2020

3.1. Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

• İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile

• 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu kapsamdaki (65 yaş üstünde olması veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan) meslek mensuplarınca verilenlerin (beyannameleri sokağa çıkma kapsamında olan SMMM’ler tarafından gönderilen mükelleflerin) 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dahil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi ve mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

3.2. Durum Tespitleri

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır. Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup, sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekecektir. Diğer bir ifadeyle, kronik rahatsızlığı nedeniyle kapsam dahilindeki mükellefiyetlerini/sorumluluklarını yerine getiremeyecek olanların İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sağlık raporlarını ise sokağa çıkma yasağının kalktığı tarihten itibaren 30 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edeceklerdir.

3.3. Sokağa Çıkma Yasağının 01.04.2020 – 30.06.2020 Arasında Kalkması Halinde Mücbir Sebep Uygulaması Sokağa çıkma yasağının, 01.04.2020 – 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında sona ermesi halinde, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı nedeniyle mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname ve bildirimleri bu kapsamdaki meslek mensuplarınca verilen mükelleflerin, tebliğin 3. maddesi kapsamında bulunmaları koşuluyla, sokağa çıkma yasağının sona erme tarihinden itibaren tebliğin 3. maddesi kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılacaklardır.

Örneğin: Sokağa çıkma yasağı 10.05.2020 günü kaldırılırsa ve yukarıda sirkülerin 1. maddesinde yer verdiğimiz tablodaki mükellefler arasında bulunulmuyor ise, 10.05.2020 tarihine kadar yerine getirilmeyen mükellefiyet ve sorumlulukların 15 gün içinde, 25.05.2020 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekecektir.

Eğer tabloda yer verilen mükellefler arasında bulunuluyorsa, bu durumda muhtasar ve KDV beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimleri ve e-defter beratları için sirkülerimizin 2. maddesinde yer verilen uzatılmış süreler geçerli olacaktır. 4.MPHB ile yapılacak sigorta primine esas kazanç bildirimleri Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, sigorta primlerinin bildirimi ve ödenmesi açısından SGK tarafından ayrıca bir düzenleme yapılmadığı sürece bu tebliğ ile belirlenen mücbir sebep düzenlemeleri sigorta primlerinin bildirimi ve ödenmesi için geçerli olmamaktadır.

Saygılarımızla,

EK: 518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.