''KDV İadesine İlişkin Evrakların 2020 Yılı Sonuna Kadar Sisteme Yüklenip İadesinin Talep Edilmiş Olması Gerekmektedir"

Konu: "2019 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı İadelerin 2020 Yılı Sonuna Kadar KDV Beyannamesinde İlgili Satırda Talep Edilmesi Ve İadeye İlişkin Evrakların Da 2020 Yılı Sonuna Kadar Sisteme Yüklenip İadesinin Talep Edilmiş Olması Gerekmektedir"

KDV Kanunu’nun 29. maddesinde indirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan KDV iadesi alacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ile ilgili açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılmıştır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının oluştuğu yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

Söz konusu Tebliğin “III/B.3.3 - Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümünde yapılan açıklamaya göre, iade talebi, en erken, izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılabilecektir.

Kasım döneminden sonraki diğer dönemlerde söz konusu KDV iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Buna göre, 2019 yılında indirimli orana tabi teslimlerden doğan iadelerin, en erken 2020/Ocak en geç 2020/Kasım ayına ait KDV beyannamesi ile talep edilmesi gerekmektedir.

İade Talep Süresi 15.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 23 Sıra No.lı tebliğ le KDV Genel Uygulama Tebliği’nin KDV İadesinde ortak hususların düzenlendiği bölümün “IV/A- İade Tutarının Hesabı Ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler” başlıklı kısmına “8. İade Talep Süresi” başlıklı bir alt bölüm eklenmiştir.

Bu alt bölümün “8.1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi” başlıklı kısmında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

“3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2020/Temmuz beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir.

Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/07/2021 tarihinde sisteme girmiştir. Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şti. 2019 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2020/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2020 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2019 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.”

Bilindiği üzere, 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32. maddesinde yapılan düzenleme ile, Kanunun 11, 13, 14, 15. maddeleri ile (17/4-s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerden kaynaklı KDV iadelerinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.01.2019 tarihi sonrasında söz konusu maddeler kapsamında yerine getirilen istisna teslimler kaynaklı KDV iadeleri için geçerlidir.

Söz konusu yasal düzenlemeye bağlı olarak Mali İdare KDV Genel Uygulama Tebliğinde düzenleme yapmış ve yukarıda bahsettiğimiz tebliğin IV/A no.lu bölümüne “8. İade Talep Süresi” başlığı altında;

- İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

- Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

- Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi alt başlıklarında düzenleme ve açıklamalara yer vermiştir.

Tebliğde yapılan düzenleme öncesinde, mükellefler bir önceki yıla ilişkin iade tutarlarını hak kaybına uğramamaları için en geç izleyen yılın Kasım beyannamesinde beyan ettikten sonra beş yıl içerisinde iade çalışmalarını yaparak iadelerini talep edebilmekteydi.

Ancak tebliğde yapılan düzenleme sonrasında artık mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklı KDV iade taleplerini en geç işlemin gerçekleştiği yılı takip eden yılın Kasım dönemi sonuna kadar KDV beyannamesinde bildirmiş olmaları yeterli sayılmayacak, standart iade talep dilekçesi ile tebliğde sayılan tüm bildirim ve evrakları elektronik ortamda ilgili sisteme yüklemiş olmaları gerekecektir.

Buna göre, 2019 yılından itibaren %1 ve % 8 KDV oranına tabi satışları nedeniyle indirimli oran teslimlerinden dolayı izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iade almak isteyen mükelleflerin iadesini en geç 2020/Kasım beyannamesinde beyan etmesi ve yine en geç 31.12.2020 tarihine kadar indirimli orana tabi iade çalışmalarını tamamlayıp vergi dairesinden nakden veya mahsuben taleplerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde indirimli oran iadelerinin talep edilmemesi durumunda daha sonra talep edilmesi mümkün olamayacağından hak kaybı olacaktır. Tavsiyemiz, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklı KDV iadesi taleplerine yönelik çalışmaların 2020 yılının son aylarına bırakılmadan tamamlanması, KDV beyannamesinde gerekli beyanın yapılarak sisteme gerekli bilgilerin yüklenmesidir.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.