"Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Ödemelerde Aranılması Zorunlu "Borcu Yoktur" İçin Belirlenen Ödeme ve Borç Tutarı''

Konu:"Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Ödemelerde Aranılması Zorunlu "Borcu Yoktur" Yazısı İçin Belirlenen Ödeme Ve Azami Borç Tutarı 2.000 TL'dan 5.000 TL' na Yükseltilmiştir"

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 2 ve 4 numaralı alt bölümlerinde yer alan “2.000,-” ibareleri “5.000,-” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, ilgili kamu kurumları tarafından hak sahiplerine yapılacak ödemeler 5.000 TL’nin üzerinde ise hak sahiplerinin “vergi borcu yoktur” yazısını (tebliğdeki ifadesi ile “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge”) ibraz etmeleri gerekecektir.

Hak sahibinin vergi borçları toplamı 5.000 TL’nı aşmıyorsa, hak sahibinin vergi borcu olmadığı kabul edilecek ve “vergi borcu yoktur” yazısı verilecektir. Söz konusu tutarlar önceden 2.000 TL olarak belirlenmişken, 03.03.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır. Tahsilat Genel Tebliği Seri:

A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünde;

• 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın, tebliğde belirtilen kapsamda (işlerde) yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,

• 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,

• Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların yapacakları ödemeler sırasında ilgililerin,

• 492 Sayılı Harçlar Kanunu kapsamında, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri üzerine yapılacak işlemler sırasında ilgililerin,

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeleri arama zorunlulukları bulunmaktadır.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (4) numaralı alt bölümünde yer verilen düzenlemeye göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin (Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri) toplam tutarının belirli bir haddi aşmaması halinde, borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödeme/işlemler yapılacaktır. Söz konusu had 2.000 TL olarak uygulanmaktayken, 03.03.2020 tarihinden itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla,