Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi (Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Hariç) İki Ay Ertelenmiştir

Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi (Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Hariç) İki Ay Ertelenmiştir

09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına Türkiye genelinde geçiş süresi iki ay ertelenmiştir.

Bilindiği üzere, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması, Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01.06.2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 01.01.2018 tarihinden itibaren başlamıştı. Bu defa Bursa, Eskişehir ve Konya illeri de kapsama alınmış olup, Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki mükellefler/işverenler için uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2020 olarak belirlendiğinden, bu illerdeki mükellefler/işverenler tarafından 26.02.2020 tarihine kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilecektir.

Yukarıda belirtilen iller dışında kalan tüm iller için uygulamanın yürürlük tarihi 01.03.2020 olarak belirlendiğinden, Ocak ve Şubat ayılarına ait Muhtasar Beyanname ve SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi eskiden olduğu gibi her iki kuruma ayrı ayrı verilecektir. Mart ayına ait olup Nisan ayı içinde (27.04.2020 Pazartesi gününe kadar) verilecek beyan ve bildirimler “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak verilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) geçici 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

Değişiklik sonrası madde metni:

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

Tebliğin 15. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:

Yürürlük MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin; a) Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, b) Geçici 2 nci maddesi 1/6/2017 tarihinde, c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde, ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde, yürürlüğe girer.

Değişiklik sonrası madde metni:

Yürürlük MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin; a) Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, b) Geçici 2 nci maddesi 1/6/2017 tarihinde, c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde, ç) Diğer maddeleri 1/3/2020 tarihinde, yürürlüğe girer.

EK: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.