243 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Konu: BANKALAR, SİGORTA ŞİRKETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARACI KURUMLARININ 243 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 31 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR YERİNE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR

243 Sıra No.lı V.U.K. Genel Tebliğinde bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri, sermaye piyasası aracı kurumlarının faaliyetleri sırasında düzenleyecekleri belgeler ve sürekli bildirim yükümlülüklerine dair açıklamalar yapılmıştır. 

Aşağıda, söz konusu kurumların sürekli bildirim yükümlülüklerine ilişkin hatırlatıcı mahiyette bilgiler verilecektir. 

1. Bankalar:

Dekontların, döviz alım ve satım belgelerinin ve bankalarca aracı kurum sıfatıyla düzenlenecek işlem sonuç formlarının basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, bankalar (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler itibariyle fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra numaralarını, bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadarkurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.

Temmuz – Aralık 2019 döneminde düzenlenen dekontlara ilişkin bildirimin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

2. Sigorta şirketleri: 

Sigorta poliçelerinin basımı için önceden izin alınması, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, sigorta şirketleri (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere 6'şar aylık dönemler itibariylebastırdıkları sigorta poliçelerinin seri ve sıra numaraları ile bunlardan poliçe düzenleme yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin bilgileri müfredatlı olarak, her dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.

Temmuz – Aralık 2019 döneminde sigorta şirketleri tarafından bastırılan poliçelerin; 

  • Seri ve sıra numaraları ile, 
  • Bunlardan poliçe düzenleme yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin bilgileri,

en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. 

3. Sermaye piyasası aracı kurumları:

İşlem sonuç formlarının basımı için önceden izni alınması; anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, aracı kurumlar (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler itibariyle düzenledikleri işlem sonuç formlarının seri ve sıra numaralarını, bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai bitimine kadarkurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.

Temmuz – Aralık 2019 döneminde düzenlenen işlem sonuç formlarına ilişkin bildirimin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

4.İkrazatçılar:

Bilindiği üzere ikrazatçılık faaliyetleri 90 sayılı kanun hükmünde kararnamede düzenlenmekte idi. Ancak söz konusu kararname 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile 13.12.2012 tarihi itibarı ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

EK:

243 Sıra No.lı V.U.K. Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr