Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Günümüz rekabet koşulları, regülasyonlar, yasa ve mevzuata uyum zorunlulukları, değişen yönetim ihtiyaçları ve artan teknoloji kullanımı şirketler için risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk esaslarına dayalı kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, şirket bünyesinde kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışı oluşturulması, şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyümeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Kurumsal risk yönetimi anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır. Kurumsal Risk Yönetimi, risklere dayanıklı kurumun oluşturulmasıdır.

Kurumsal Risk Yönetimi'nin ana hedefleri;

 • Kurumun sürdürülebilirliğini mevcut kılmak
 • Kurumun gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluşturmak
 • Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin daha kritik konulara odaklanabilmesini sağlamak

Hizmetlerimiz;

 • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
 • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
 • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
 • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
 • İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi
 • Etik kuralların (Code of Conduct) hazırlanması
 • Etik hattı hizmeti verilmesi

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim, risk yönetiminin etkinliğini, kontrolünü ve yönetim süreçlerini değerlendirmek ve geliştirmek üzere sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardım eder. İç Denetim bir fonksiyondur ve Şirket'in iç kontrol sisteminin etkin ve verimli çalıştığını belli aralıklarda riskleri öncelendirerek gözlemler. İç Denetim, bir kurumun operasyonlarına değer katmak ve onları geliştirmek üzere tasarlanmış, bağımsız, tarafsız güvence sağlayan bir danışmanlık hizmetidir.

İç Denetim'in ana hedefleri;

 • Organizasyon politikalarına, yönetmeliklerine ve yasalara uygunluk
 • Finansal ve operasyonel bilgilerin bütünlüğü ve güvenilirliği
 • Kaynakların ekonomik ve etkin kullanımı
 • Varlıkların korunması

Hizmetlerimiz;

 • İç denetim fonksiyonunun kurulması/yeniden yapılandırılması
 • İç denetim faaliyetleri için dış kaynak (out-source) sağlanması
 • İç denetim faaliyetleri için eş kaynak (co-source) sağlanması
 • Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
 • İç denetim departmanları kalite güvence değerlendirmeleri
 • Suistimal önleme ve inceleme
 • İç denetim eğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol Hizmetleri

İç Kontrol, kurumun hedeflerine ulaşmak ve misyonlarını gerçekleştirmek için kabul edilebilir bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir. İç kontrol bir sistemdir ve Şirket'in iş akışlarının içerisine yerleştirilmelidir. 

İç Kontrol'ün ana hedefleri;

 • Operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak
 • Raporlamaların ve mali tabloların güvenilirliğini ve bütünlüğünü sağlamak
 • Mevcut yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak

Hizmetlerimiz;

 • İş süreçleri üzerindeki kontrollerin tasarlanması ve değerlendirilmesi
 • İş süreçlerinin ve süreç kontrollerinin dokümante edilmesi
 • İç kontrol fonksiyonunun kurulması/yeniden yapılandırılması
 • Yetki onay çerçevelerinin oluşturulması
 • Şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Rol ve sorumlulukları içeren görev tanımlarının hazırlanması
 • İç kontrol sistemlerine ilişkin iyileştirme alanlarının tespiti ve iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi
 • Mevcut iç kontrol yapılarını değerlendirerek eksikliklerin ve risklerin tespit edilmesi
 • Süreç iş akış şemalarının hazırlanması
 • Risk/kontrol matrislerinin hazırlanması

Documents

FORENSIC AND INVESTIGATION SERVICES
FORENSIC AND INVESTIGATION SERVICES
INTERNAL AUDIT
INTERNAL AUDIT
GOVERNANCE, RISK, COMPLIANCE AND SUSTAINABILITY
GOVERNANCE, RISK, COMPLIANCE AND SUSTAINABILITY