Rapor / Araştırmalar

6111 Sayılı Kanun, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Soru-Cevap Çalışması

216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Şubat 2011 günlü ve (1). Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Mazars / Denge Vergi Uzmanları tarafından 6111 Sayılı Kanuna ilişkin düzenlemeleri detaylı ve anlaşılır şekilde ele alan soru - cevap kitapçığı hazırlanmıştır.

Daha fazla

KOBİ'ler İçin Ar-Ge Rehberi AR-GE Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Mevzuatı ve 5746 Sayılı Kanun...

KOBİ'ler İçin Ar-Ge Rehberi AR-GE Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Mevzuatı ve 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Örnekler ile İncelenmesi
Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak, Vergi kanunları ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler ile; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve teknolojik bilginin ticarileştirilmesi gibi birçok önemli hedefe ulaşılması amaçlanmış, bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan mükelleflere çeşitli destekler ve vergisel avantajlar sağlanmıştır. Uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, sözü edilen destek ve teşvikler Vergi mevzuatı, 5746 sayılı kanun ve Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve karşılaştırmalı örneklerle birlikte okuyucuya sunulmuştur.

Daha fazla

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5763 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bir kısım hükümleri 01 Ocak 2008 ve 30 Nisan 2008 itibariyle yürürlüğe girmiş, bir kısım hükümleri de 01 Temmuz 2008 ve 01 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Daha fazla

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergi Rehberi

Şirketimiz Vergi departmanı uzman kadrosu tarafından hazırlanan ve menkul kıymet geliri elde eden mükelleflere, 2008 yılında tabi oldukları beyan ve vergilendirme konusunda yol gösterici nitelik taşıyan vergi rehberimiz yayınlanmıştır.

Daha fazla