Mazars Denge Sürdürülebilirlik Raporu 2018 Yayınlandı

2016 raporumuzun temel amacı sürdürülebilirlik konusunda bir farkındalık yaratmaktı. Bu doğrultuda, raporumuzda yeryüzünün en kadim canlılarından biri olan ve günümüzde hala yaşamayı sürdüren Nautilus’u, Fibonacci sayısında saklı olan, altın oran ile birlikte kullandığımız bir konsept yaratmıştık. 2017 raporumuzda farkındalığın beraberinde getirdiği sorumluluğu simgelemek amacıyla, doğada kendiliğinden aydınlatma özelliği bulunan canlıları seçerek, farkındalık sahibi olan herkesin çevresindeki paydaşlarını aydınlatma sorumluluğu bulunduğunu vurgulamak istedik.

2018 raporumuzda farkındalığın yarattığı sorumluluğun, entegre bir bakış açısıyla daha fazla gecikmeden tüm kurumları aksiyona geçirmesi gerekliliğine dikkat çekmeye çalıştık. Bunu yaparken tabiatın bize sunduğu renk çeşitliliğini aktarabilmek için sayfalarımızı, topraklarımızda da yaşayan bazı kuşlara açtık.

Bu doğrultuda, Mazars Denge için 2018 yılının belki de en önemli aksiyonlarından biri, Balanced Score Card metodolojisinden yararlanarak, sorumlu gelir, süreçler, müşteri ilişkileri, çalışan gelişimi & öğrenen organizasyon olmak üzere 4 boyutlu bir performans reçetesinin tüm ofislerde uygulanmaya başlanmasıdır.

Böylece elde edilen gelir ile sosyal ve çevresel etkinin dengelenmesi prensibinden yola çıkarak para dışında parametrelerin kullanımına olanak sağlanmıştır. Mazars Denge küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel felaketin SKH’nde yer alan yoksulluk, açlık, sağlık, sıhhi koşullar, toplumsal eşitsizlikler, barış ve adalet gibi sosyal boyutu ilgilendiren konulara ne kadar büyük bir etkisi olduğunun farkındadır. World Meteorological Organization (WMO) verilerine göre 2018 yılı dünyanın rekor derecede sıcak olduğu 4. yıl olarak tarihe geçmiştir. UN Food and Agriculture Organization (FAO) 2018 raporunda dünyada yılda yaklaşık 2 milyar ton karbondioksit emen orman alanlarının her gün azaldığı gerçeğinden yola çıkarak, devletlerden kapsayıcı bir yaklaşımla ormanlara ve ormanlara dayanarak yaşayan canlılara yönelik fayda yaratacak aksiyonlar almalarını istemektedir. World Wild Life Foundation (WWF) 2018 yılı itibarı ile 18 hayvan çeşidini kritik tehlikede, 29 hayvan çeşidini ise tehlikede olarak yayınlamıştır.

Mazars Denge kısa vadeli düşünme, büyüme odaklı hareket etme, kendi çıkarını maksimize etme, ölçüm sistemini sadece paraya dayandırma, aşırı rekabet ve tüketime dayalı ekonomik düzen gibi alışkanlıklarımızın olumsuz olarak etkilediği yeryüzündeki tüm sessiz paydaşlar adına da aksiyona geçmenin önemini vurgulamak amacıyla 2018 raporunun ana teması olarak kuşları seçmiştir.

Mazars Denge değerlerini ve çalışan gelişimini -insanı- temel alarak sorumlu gelir elde ederken, müşterileri ve çevre dahil tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmak misyonu doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu raporun temel amacı, Mazars Denge’nin temel felsefesini oluşturan sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamalarını paylaşmak ve bu alanda sağladığı ilerlemeleri paydaşlarının dikkatine sunmaktır. Mazars Denge aynı zamanda bu alandaki farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak ve tüm paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı arzulamaktadır. Mazars Denge’nin bu üçüncü sürdürülebilirlik raporunda sürdürülebilirlik performansı, entegre düşünce yaklaşımı temel alınarak paydaşlarının dikkatine sunulmuştur. Raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenmiş olan öncelikli sürdürülebilirlik konularında, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performansına yer verilmektedir. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) GRI Standartları: “Kapsamlı” (Comprehensive) uygulama düzeyine uygun olarak hazırlanan raporda ayrıca Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board – SASB) Profesyonel & Ticari Hizmetler (Professional & Commercial Services) rehberinden yararlanılmıştır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkeleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Mazars Denge’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri ilerleme bildirimlerini de içermektedir.

Mazars Denge’de, sürdürülebilirlik raporlaması da dâhil olmak üzere tüm sürdürülebilirlik çalışmaları, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yapılmaktadır. Mazars Denge 2018 yılı sürdürülebilirlik raporu, Prof Dr. Güler Aras’ın rehberliğinde hazırlanmıştır.

Mazars Denge Sürdürülebilirlik Raporu 2018 'i okumak için linke tıklayabilirsiniz.