Fortune Haziran 2016, Yeni Kanun Taslağı Kira Gelirlerine Uygulanan Götürü Gider Yöntemini Daraltıyor

Yönetim Kurulu Başkanımız Leon Coşkun'un Fortune okuyucuları için kaleme almış olduğu "Yeni Gelir Vergisi Kanunu Taslağı Kira Gelirlerine Uygulanan Götürü Gider Yöntemini Daraltıyor" başlıklı yazısı Fortune Haziran 2016 sayısında yayınlanmıştır.

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Taslağı Kira Gelirlerine Uygulanan Götürü Gider Yöntemini Daraltıyor

Konut veya işyeri kira geliri elde edenler kira gelirlerinden ya gerçek gider yöntemi ya da götürü gider yöntemine göre belirledikleri giderleri indirim konusu yapabileceklerdir. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler konut veya işyeri için yapılan aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, bakım, onarım ve idame giderleri, vergi, resim, harçlar, amortismanlar, kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden bir tanesi için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'ini gider olarak indirebileceklerdir. Ayrıca sahibi bulundukları  konutları kiraya verip, kira ile oturdukları konutun kira bedelini de beyan edilen konut kira gelirinden gider olarak indirebilirler. 

Götürü gider yöntemini seçenler ise beyan edilen gelir tutarının  % 25’ini götürü olarak kira bedelinden indirdikten sonra gelir vergisi matrahını hesaplayacaklardır. Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider usulüne dönemezler.

Yeni Gelir Vergisi Kanunu taslağında iki yıllık süre kaldırılmakta böylece mükelleflerin her yıl farklı gider yöntemini seçmeleri sağlanmaktadır. Yine gerçek gider yönteminde mal ve hakların kiralanması için ödenen komisyonlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve taşınmazın iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların da gerçek gider kapsamına alınması öngörülmektedir. 

Taslak ile gerçek gider uygulamasında mükellef lehine düzenlemeler yapılmasına rağmen götürü gider uygulamasında mükellef aleyhine sınırlamalar getirilmektedir. Bunlardan biri götürü giderden yararlanacak gayrimenkul sahiplerinin kapsamının daraltılmasıdır. Taslağa göre götürü gider uygulamasından artık sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkul sahipleri yararlanabilecektir. İşyeri olarak kira geliri elde eden mükelleflerin ise herhangi bir seçimlik hakları olmadan doğrudan gerçek gider yöntemini uygulamaları zorunlu hale getirilmektedir. İkinci önemli değişiklik ise; konut kira gelirleri gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2016 yılı için 30.000 TL) aşmayanların, gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılattan istisna tutarını düştükten sonra kalan kısmın % 25’ini, ikinci gelir dilimindeki tutarı aşıp üçüncü gelir dilimindeki (2016 yılı için 69.000 TL) ücret dışındaki gelirler için geçerli olan tutarı aşmayan mükellefler için ise aynı şekilde bulunan tutarın %15’ini götürü gider olarak indirebilmelerine izin verilmektedir. Taslağa göre 2016 yılında 36.000 TL konut kira geliri olan bir mükellef 36.000 TL’lik kira gelirinden 3.800 TL istisna düşüldükten sonra kalan  32.200 TL üzerinden % 15 oranında hesapladığı 4.830 TL’lik götürü gideri düştükten sonra kalan 27.370 TL’nı kira geliri olarak beyan edecektir. 69.000 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edenlerin ise götürü gider imkanından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.  Söz konusu taslak ile kira geliri elde edenlerin götürü giderden yararlanma imkanları azaltılırken daha çok gerçek gider yönteminin tercih edilmesine çalışıldığı görülmektedir.

Kaynak: Fortune Haziran 2016 sayısı