Fortune Ekim 2016, Leon Coşkun, "Matrah Artırımı Yolu ile Gelen Vergi Affı"

Yönetim Kurulu Başkanımız Leon Coşkun'un Fortune okuyucuları için kaleme almış olduğu "Matrah Artırımı Yolu ile Gelen Vergi Affı" başlıklı yazıya aşağıda yer alan bölümden ulaşabilirsiniz.

Matrah Artırımı Yolu ile Gelen Vergi Affı

                                                  

Değerli Fortune okuyucularım bu ayki yazımda matrah ve vergi artırımına yönelik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan matrah artırımı düzenlemesi daha önceki yıllarda da uygulanmıştır. En son başvuru tarihi 31 Ekim 2016 olmakla birlikte Bakanlar Kuruluna uzatma yetkisi verilen uygulamadan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi mükellefleri yararlanacak, mükellefler artırımda bulundukları yıl ve vergi türü için herhangi bir inceleme ve tarhiyatına muhatap olmayacaklardır. Matrah artırımı 2011-2015 yılları için yapılabileceğine göre, düzenleme ile mükelleflere 2016 yılı hariç geçmiş yıllarda olabilecek –artırıma konu vergi türü ile sınırlı olmak kaydıyla- vergi risklerinin yasal olarak ortadan kaldırılması imkânı sağlanmaktadır.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan ettikleri Gelir/Kurumlar Vergisi matrahlarını 2011 için % 35, 2012 için %30, 2013 için %25, 2014 için %20 ve 2015 için %15 oranında artırmaları gerekmektedir. Ancak artırılacak matrahlar yasada belirlenen tutarlardan az olamayacaktır. Hiç beyanname vermeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin veya verdikleri yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyen ya da zarar beyan eden mükelleflerin de en az kanunda yer alan tutarlar kadar matrah artırmaları gerekmektedir. Ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Ancak önceki yıllarda mahsup edilen zararlar yönünden geriye yönelik herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Kanunda belirtilen şekilde artırılan ve beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir. Ancak mükelleflerin matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ilişkin yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerin tamamını süresinde ödemiş olmaları halinde söz konusu oran %15 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca mükellefler hizmet erbabına ödedikleri ücretler, serbest meslek ödemeleri ve kira ödemeleri üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri stopaj tutarları için de matrah artırımında bulunabileceklerdir. Bu kapsamda matrah artırımında bulunacak mükellefler her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan ettikleri ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden 2011 için  %6, 2012 için %5, 2013 için  % 4, 2014 için %3, 2015 için ise %2’si üzerinden hesaplanan Gelir Vergisini ödemeleri halinde kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

KDV’nde ise mükellefler ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden 2011 için  %3,5, 2012 için  %3, 2013 için % 2,5, 2014 için %2, 2015 için %1,5 oranında hesaplayacakları KDV’ni ödemeleri halinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir. KDV beyannamelerinde, vergiye tabi işlem bulunmayan ancak kanun hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler ise ilgili yıl Kurumlar Vergisi matrahlarını artıracaklar, daha sonra ise Kurumlar Vergisi bakımından artırılan matraha %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak KDV’ni hesaplayıp ödeyeceklerdir.

Ödenecek vergilerin kanunda yazılı vade farkı ile ikişer aylık on sekiz eşit taksitte ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Matrah artırımı düzenlemesinin özellikle geçmiş yıllar ile ilgili vergi inceleme riskini bertaraf etmesi nedeniyle önemli bir avantaj sağladığını bu nedenle yararlanılmasında fayda olduğunu düşündüğümü belirtmek isterim.