Fortune Temmuz 2018, Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Hisselerin İktisap Tarihi

Maliye Bakanlığı bugüne kadarki limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi durumunda, anonim şirket hisselerinin iktisap tarihinin, limited şirket paylarının iktisap tarihi olarak kabul edilmesi yönündeki görüşünü değiştirmiştir.

Değerli Fortune okuyucuları,

Bu yazımda limited şirketlerin nevi değiştirerek anonim şirkete dönüşmeleri durumunda  yeni şirketin hisselerinin iktisap tarihi konusunda Maliye Bakanlığı’nın görüş değişikliğinin vergisel etkilerini ele alacağım. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şirket çeşitlerinden uygulamada en yaygın olanları anonim ve limited şirketlerdir. İkisi de sermaye şirketi olmakla birlikte, her iki şirketin pay devri vergilendirmede farklılık taşır. Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerce anonim şirketlerin iki yıldan fazla elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılması halinde, satıştan elde edilen kazançlar vergiye tabi değildir. Limited şirket paylarının elden çıkarılması halinde ise, gerçek kişi ortaklarca paylar ne zaman elden çıkarılırsa çıkarılsın, satış bedeli ile iktisap bedeli arasındaki fark gelir vergisine tabidir. Bu nedenle, zaman içerisinde büyüyerek belli bir aktif ve ciro büyüklüğüne ulaşan limited şirketlerin paylarının devri söz konusu olduğunda limitedlerin şahıs ortakları oldukça yüksek miktarda vergi ödemek zorunda kalabilmektedir. Ancak limited şirket, nev’i (tür) değiştirerek anonim şirkete dönüştüğünde gerçek kişi ortaklar elden çıkarma kazançları üzerinden vergi ödemiyordu. Gerek Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin yayınlanan genel tebliğde gerekse Maliye Bakanlığı’nın bugüne kadar vermiş olduğu özelgelerde yer verilen görüşlerde, limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirketlerin pay senetlerinin iktisap tarihi olarak hep limited şirketin paylarının iktisap tarihi esas alınmıştır. Örneğin, 06.04.2014 tarihinde kurulan bir limited şirketin, 31.01.2017 tarihinde nev’i değiştirerek anonim şirkete dönüşmesi halinde, anonim şirketin hisselerinin iktisap tarihi 06.04.2014 kabul edilmekteydi.

Ancak, Maliye Bakanlığı 14.02.2018 tarihli bir özelge ile bu görüşünden vazgeçip, limited şirketlerin anonim şirkete nev’i değiştirerek dönüşmeleri halinde, anonim şirketin pay senetlerinin iktisap tarihi olarak pay senetlerinin bastırılıp hissedarlara dağıtıldığı tarihin esas alınması gerektiği yönünde yeni bir görüş açıklamıştır. Yukarıdaki örnek kapsamında, 31.01.2017 tarihinde Anonim Şirkete dönüşen şirket açısından, dönüşmeden önce geçen süre, vergilendirilmeme için gerekli iki yıllık süre hesabında dikkate alınmayacaktır. Özelgenin lafzına göre daha da uç bir yorum ile eğer anonim şirketin pay senetleri tür değişikliğini takiben henüz bastırılmamış ise, herhangi bir iktisap tarihinden bile bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. Gerek kurumlar vergisi tebliğindeki açıklamalar, gerekse yıllardır verilmiş görüşlerin hiçbir yasa değişikliği olmadığı halde özelge düzeyinde tam tersi yönde değiştirilmesi vergide yasallık ve hukuki öngörülebilirlik, güvenlik ilkelerine aykırılık taşımaktadır. Hem tebliğ hem de geçmişteki özelgelerde yer alan görüşlere göre işlem yapmış şirket ortakları bugün yeni özelge referans gösterilerek cezalı vergi tarhiyatlarına muhatap olabilir. Bu durumda olanların, halen yürürlükte olan af kanunu kapsamında matrah artışında bulunmaları sanırım en makul çözüm yolu olacaktır.

Leon Aslan Coşkun