Fortune Haziran 2018, Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunla, bir taraftan kamu alacakları yeniden yapılandırılmakta, diğer taraftan işletmelerin kayıtlarının gerçeğe uygun düzeltilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıca, matrah ve vergi artırımıyla mükelleflerin geçmiş yıllara yönelik vergi incelemelerinden muaf tutulmaları da sağlanmaktadır.

Değerli Fortune okuyucuları,

Bu yazımda “vergi affı” olarak adlandırılan Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanununda yer alan düzenlemeler ile ilgili değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Vergi ve diğer kanunları ilgilendirilen af düzenlemesi en son 2016 yılında uygulanmıştı. Yeni af kanunundaki düzenlemeler içerik olarak bir önceki kanuni düzenleme ile hemen hemen aynı görünmektedir.  

Düzenleme birçok kamu alacağını kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. 31.03.2018 tarihinden önceki dönemler ile ilgili vergiler, sosyal güvenlik primleri, gümrük vergileri gibi birçok alacak ve bunlara ilişkin ceza, faiz ve idari para cezaları Kanun kapsamına girmektedir.

Sadece kesinleşmiş alacaklar değil, dava konu edilmiş olan alacaklar ve ayrıca kasa, stok düzeltmesi gibi uygulamalar da Kanun kapsamındadır. Bunlar arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi, muhtasar beyannamede matrah artışı ve katma değer vergisi beyanlarında vergi arttırımı;  kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin düzeltilmesi; yine kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan malların kayıtlardan çıkarılması ve işletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların işletme kayıtlarına alınması gibi mükellefleri yakından ilgilendiren işlemleri saymak mümkün.  

Matrah ve vergi artırımı ile ilgili düzenleme gelir, kurumlar, stopaj ve katma değer vergilerini kapsamakta ve artış yapıldığı takdirde, artırım yapılan yıllara ilişkin vergi türlerinin incelemesinden korumaktadır. Matrah artışı 2013-2017 yılları için yapılabilecektir.   

Yine çeşitli nedenlerle işletmeler, yasal kayıtlarında yer alan bazı emtia stoklarının fiilen bulunmaması gibi durumlarda, kanunda belirtilen süre içinde, herhangi bir ek ödeme yapmadan, düzenleyecekleri fatura ile kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Ayrıca fiilen işletmede olan, ancak yasal kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, rayiç bedelleri ile, karşılık ayrılmak suretiyle yasal kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün hale getirilmektedir. Söz konusu kıymetlerden emtia için ayrılan karşılığın ileride ortaklara dağıtılması durumunda bu tutarlar herhangi bir vergilemeye tabi tutulmayacaktır.

Diğer bir düzenleme ise kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla bilançolarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesidir. Ülkemizde özellikle küçük ölçekli işletmelerde çok sık rastlanılan bu sorun böylece giderilmiş olacaktır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında bir vergi ödenerek kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların yasal kayıtlar üzerinde fiili durum ile uyumlaştırılması mümkün olabilecektir.

Yapılandırmadan yararlanılan alacaklar, peşin veya belirli bir katsayı artırımı ile altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksit halinde ödenebilecektir. İlgili düzenlemeden yararlanabilmek için Temmuz ayı sonuna kadar yapılandırma için başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Leon Aslan Coşkun