İlgili Kişi Erişim Talep Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Mazars Denge'ye (“Şirket”) başvurduğunuzda İlgili Kişi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ve işlenmesi sonucunda sizin aleyhinize oluşan bir sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Ancak, ilgili kişi olarak şu hususları göz önüne almanız gerekmektedir:

 • Bizim Gizlilik Politikamızda yer almayan bir adrese yazılı veya elektronik başvuru yapmanız halinde, başvurunuz değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Kimliğinizi doğru şekilde tespit edebilmemiz için, yazılı başvurunuzu bir noter kanalıyla Dr.Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2, Çağlayan - Kağıthane / İSTANBUL, 34403 Kağıthane / İSTANBUL, TÜRKİYE adresine iletmeniz ve başvuru sırasında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen zorunlulukları yerine getirmeniz gerekmektedir. İlgili kişinin kimliğinin Şirket tarafından tespit edilememesi halinde, ne yazık ki başvurunuz değerlendirmeye alınmaz.
 • Talebiniz ile ilgili bilgi ve belgeler başvuruya eklenmiş olmalıdır. Eğer söz konusu bilgi ve belgeler eklenmemişse, Şirket başvuruyu değerlendirmeye alamaz.

Tarafımıza ulaşan başvurunuz, ulaşmasını takip eden 30 gün içerisinde, KVKK'nın 13.2. Maddesi uyarınca talebinizin niteliğine bağlı olarak Şirketimiz tarafından cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız KVKK'nın 13. Maddesi uyarınca size yazılı veya elektronik olarak gönderilecektir. İşlemin ek masraflara yol açması durumunda, Kurum tarafından mevzuatta belirtilen tarifedeki ücret, ilgili kişiden (başvuru sahibinden) talep edilebilir.

Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz:

İlgili Kişi Başvuru Formu; Mazars Denge ile olan ilişkinizin niteliğini tespit etmek, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi belirlemek ve böylelikle başvurunuza doğru ve zamanında cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili kişi olarak haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen aşağıda belirtilen KEP e-posta adreslerimize[1] veya privacy@mazarsdenge.com.tr adresine, bu Başvuru Formunu

[1]

Şirket Adı

Mersis No.

KEP Adresi

Denge İstanbul Y.M.M. A.Ş.

0291081988800015

denge.dis@hs03.kep.tr

Denge Denetim Y.M.M. A.Ş.

0291001190200016

denge.ddh@hs03.kep.tr

Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.

0291001299500019

denge.dbd@hs03.kep.tr

Denge Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.

0291001338900017

denge.dsm@hs03.kep.tr

Denge Akademi Yönetim ve Yatırım A.Ş.

0291078838300010

denge.dyy@hs03.kep.tr

Denge Ege Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.

0291082424600019

denge.ege@hs03.kep.tr

Denge G.Antep V.D

0291081306800019

dengegaziantepyeminli@hs03.kep.tr

Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

0291001161900011

dengeankara@hs01.kep.tr

Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Ve Denetim A.Ş.

0291079433200044

dengebursaymm@hs06.kep.tr

Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

0291081356500011

dengebursasmmm@hs06.kep.tr

 kullanarak ve “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” başlığıyla mesaj yazın; bu esnada bize bildirdiğiniz ve halihazırda sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanın ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca tanımlanmış elektronik veya mobil imzanızı kullanın.

Kurumun farklı başvuru yollarının kullanımına karar vermesi halinde, Şirket başvuru yöntemlerini değiştirme hakkına sahiptir ve ilgili değişiklikleri ayrı ayrı ilan edecek / yayınlayacaktır.

Şirket, verilerin kanundışı ve hatalı bir şekilde paylaşımından kaynaklı risklerden kaçınmak ve kişisel verilerinizi güvenceye almak amacıyla kimlik ve yetkinizi teyit için (kimlik bilgileriniz gibi) ilave belgeler talep etmek hakkını saklı tutar. Bu form ile tarafımıza iletilen talebinizde vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde, veya yetki dışı bir başvuru yapılması durumunda, Şirketimiz, yanlış bilgilerden veya yetki dışı başvurulardan kaynaklanan herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir.

Lütfen, işin doğası gereği zorunlu olmadıkça kişisel belgelerinizi / verilerinizi paylaşmayın. Eğer gönderdiğiniz dokümanlar herhangi bir kişisel veri içeriyorsa, lütfen bu kişisel verileri ilgili belgeden silin veya bu belgeyi anonim bir hale getirdikten sonra paylaşın.

Ad:  

Soyad: 

Tarih:

İmza:

Aşağıdaki linki tıklayarak İlgili Kişi Erişim Talep Formunu indirebilirsiniz.

Document

İlgili Kişi Bilgi Talep Formu
İlgili Kişi Bilgi Talep Formu