I- Mevzuatta ve Mali Uygulamalarda Yaşanan Gelişmeler

Korona virüs salgınının sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik olarak hazırlanan Kanun bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Önemli konuları başlıklar halinde dikkatlerinize sunmak isteriz.

1. Sermaye Şirketleri 30.09.2020 Tarihine Kadar, 2019 Yılı Net Kârları'nın %25’inden Fazlasını ve Daha Önceki Yıllara Ait Kârların İse Tamamını Dağıtamayacaklardır 

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketleri, 

30.09.2020 tarihine kadar;, 2019 yılı net kârlarının sadece %25’ini dağıtabilecek, bu oranı aşan kısım dağıtılmayacaktır, 

geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler ise dağıtıma konu edilemeyecek, 

genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek, 

genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa,

2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 39.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. 

2. Üç Ay Süre ile İşverenler Çalışanları İşten Çıkartamayacak; Ancak Ücretsiz İzne Ayırabilecektir. Ücretsiz İzin Döneminde Ücret Desteği Sağlanacaktır 

17.04.2020 tarihinden üç ay süreyle (Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler hariç) işverenler tarafından iş sözleşmeleri feshedilemeyecek; bununla birlikte fesih yasağı uygulanan işçi işveren tarafından ücretsiz izne ayrılabilecektir. Ücretsiz izinli sayılan dönemde işçiye günlük 39,24 TL ücret desteği sağlanacaktır.

Bu ücret desteğinden, 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçiler de yararlanabilecektir. Yaşlılık aylığı (emekli maaşı) almakta olanlar bu destekten yararlanamayacaktır. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu düzenleme kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. 

3. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma 

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetler 11/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilecek izin kapsamında merkez veya bölge dışından yürütülebilecektir. Bu izin süresi içinde 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir. (10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17.04.2020’de yürürlüğe girmiştir.) 

4. Su Faturalarının 3 Ay Ertelenmesi 

Konutlara, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecektir. 

5. Yıllık İlan ve Reklam vergisi ile Çevre Temizlik Vergisinin Alınmaması 

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacaktır. 

6. Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları 60 Günlük İnceleme Süresi Beklenmeden İşleme Alınacak ve Ödemeler Yapılacaktır 

Korona virüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurulan için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 17.04.2020’de yürürlüğe girmiştir.) 

6.1. Bu düzenleme İŞKUR müfettişleri tarafından başvuruların sonradan incelenmeyeceği anlamına gelmemektedir! 

Bu düzenlemenin İŞKUR’a başvuru yapacak herkese kısa çalışma ödeneği çıkacağı şeklinde yanlış bir algı yaratmaması gerekir. Kısa çalışmaya başvuruda aranacak temel şart, korona virüs salgını nedeniyle faaliyetin azalması veya durması ve bu nedenle işyerinde çalışma süresinin azaltılması veya faaliyete ara verilmesidir.

Sonradan yapılacak incelemelerde, salgından etkilendiğini ve bu nedenle iş yerinde “gerçekten” çalışma süresini azalttığını veya faaliyetini durduğunu ispat edemeyen ya da ödenek almasına rağmen işçileri çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden yapılan ödemeler faizi ile birlikte geri istenebilecektir. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğine başvuru yapacak işverenlerin kısa çalışmaya başvuruya zorlayıcı sebeplere dair belgeleme yükümlülüklerini ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. 

7. Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Halinde Ceza Uygulaması 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelere göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılamayacaktır. Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere 10.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde (stokçuluk faaliyetinde) bulunulamayacaktır.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere ise 50.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.